9
Dec

Hansen og Olsen i tottane på kvarandre

I oasen Varmekrok, langt inne i ørkenen ein stad, bur det ei gruppe menneske som har flykta frå dei blåsande, kalde, mørke – ja, reint ut sagt hyperboreiske – tilhøva nord på kloden, og til varmare strøk. Her livnærer dei seg av pensjonar dei får frå heimlandet, og av å klippa håret på kvarandre.

Varmekrok kan eksistera fordi det for nokre år sidan vart funne vatn i grunnen under staden. To entreprenørar med kvar sitt firma, Hansen og Olsen, bygde ut staden, og begge slo seg til der etter at dei hadde lagt ned entreprenørverksemdene sine, for så å livnæra seg på å selja vatn til dei andre innbyggjarane og ellers for å leva gode liv. Og ingen andre innbyggjarar enn Hansen og Olsen kunne koma til vasskjelda, dei hadde sikra seg det.

Hansen og Olsen hadde brukt så mange triks i forretningane seg i mellom at dei ikkje var på talefot. Omtala du Hansen for Olsen, var responsen foraktelege fnys, og vise versa. Så prissetjinga på vatnet som Hansen leverte skjedde utan rådføring med Olsen, og vise versa. Men uansett, dei hadde enda opp med likt utstyr for å pumpa opp og distribuera vatnet, og dei var like innstilte på at dei skulle ha godt betalt for det. Med andre ord: dei var heilt like konkurrentar.

Hansen og Olsen selde vatn som kosta ein euro per 100 liter til innbyggjarane i Varmekrok. Dette gav kvar av dei ei årleg inntekt på 10 000 euro – eit beløp dei begge tykte var snaut. Men dei andre innbyggjarane likte prisen – dei kunne fylla badebassenga sine utan at det kosta skjorta, dei kunne vaska opp og dusja seg, dei kunne i det heile teke leva som i gamlelandet. Og dagen lang sola dei seg på solsengene sine ved bassengkanten, og heile kveldane til ende hadde dei gode måltid, fredeleg passiar og innimellom også allsang i restaurantane og kneipene på staden.

Frå tid til annan tenkte Hansen på å dobla prisen på vatnet han selde til to euro per 100 liter. Men han slo det frå seg. Om Olsen då heldt fram med å selja vatnet til ein euro, ville han få sine inntekter auka til 15 000 euro på grunn av auka etterspurnad, medan Hansen nærmast ville gå bankerott! Nei det var ikkje å tenka på. Og å snakka med Olsen om prissetjinga kom ikkje på tale, han ville ikkje utsetja seg for fleire av knepa til den lurvetassen.

Olsen tenkte på same viset.

Og slik heldt det fram, sjølv om begge var klåre over at om dei begge sette opp prisen frå ein til to euro, ville kvar av dei få ei årleg inntekt på omkring 17 000 euro! (Og ikkje 20 000 euro, avdi etterspurnaden går ned når prisen går opp.)

Innbyggjarane i Varmekrok var glade for denne situasjonen, som gav dei rimeleg vatn, grøne og fine plenar, svale lundar, dadlar og sitrusfrukter frå trea – i det heile teke, eit godt liv med late dagar ved bassengkanten, god mat, passiar, og innimellom til og med allsang.

Nå er det på tide å gjera merksam på at hovudpersonen i denne soga ikkje er den du skulle tru. Hovudpersonen er ikkje Hansen, ikkje Olsen, og ikkje nokon av dei andre av innbyggjarane heller.

Hovudpersonen er vatnet.

Vatnet hadde lege lenge nede i undergrunnen, i porane i steinlaga der, og kjemisk symbiose med med sandstein, konglomerat, basalt, natrium, klor, silikat, arsenikk, bly, og mykje anna rart. Det hadde lege der sidan tider då det rann elvar ute i det som nå var eit aude sandhav, ei tid då det var eit grasfylt sletteland med sjiraffar, antiloper, krokodillar og flodhest. Noke av dette vatnet kunne nok siga unna langs uransakelege vegar gjennom geologien langt nede, men på den andre sida kunne det koma kraftige regnbyger i området med ein tjue til hundre års mellomrom, og slik vart det til ei fornying også.

Men så kom altså Hansen og Olsen. Dei pumpa vatnet opp og fordelte det til dei andre nøgde hyperborearane, som i sin tur fordelte det rundt på sine badebasseng, planter og vekstar. Og frå badebasseng, planter og vekstar fordampa vatnet, før det kunne siva tilbake ned gjennom berglaga til sine gamle gøymestader.

Ok, så fordampa mykje av vatnet, det forsvann fortare enn det fornya seg. Det var ikkje nok vatn som vende attende til at det kunne få med seg dei oppløyste substansane som det hadde hatt med seg opp frå djupet. Salta vart liggjande att i plenane, rundt rotsystema til trea, i avlaupsrøyra. Dei skapte problem, dei snudde landskapet frå å vera grønt og frodig til å vera prega av halvbrune busker og tuster som stakk opp mellom kvite saltkaker. Og det vatnet Hansen og Olsen fekk tak i vart saltare og beiskare år for år, slik at dei som hadde budd lenge i Varmekrok vart tunge og letargiske av giftstoffa som infiltrerte kroppane deira.

Smått om senn gjekk det opp for Varmekrøkkene (dei tok til å kalla seg det) at ikkje alt var som det skulle vera i idyllen deira. Dei tok til å forstå at vasskjeldene var overutnytta. Det sat langt inne, dette, dei ville heller driva med sitt som før, men temaet sneik seg oftare og oftare inn i den ellers fredelege passiaren. Dei spurde seg om ikkje dette var noko Hansen og Olsen skulle ha visst då dei sette i gong utbyggjinga. Dei tok til å stilla spørsmål til Hansen og Olsen om kvaliteten på leveransane, men dei to uvenene ville ikkje vera med på at dei gjorde noko gale. Entreprenørane gjorde tvert om fellesskapet ei teneste, meinte dei begge, sidan dei sørga for vassforsyningar som var rimelegare og større enn sunn forretningsdrift skulle tilseia. At vasskvaliteten kunne endra seg kunne ikkje dei vita, dei var jo som folk flest, berre meir foretaksame.

Og innbyggjarane måtte vera einige i at jo, den frie konkurransen mellom dei to leverandørane hadde gjeve rimeleg vatn i rikelege mengder. Dei hadde stor respekt for desse mekanismene. Det var berre så synd at konkurransen mellom Hansen og Olsen hadde gjeve saltkaker og ulevelege tilhøve som resultat, dei måtte med sorg innsjå dette.

Så nå var spørsmålet kva krøkkene skulle gjera. Skulle dei gjera revolusjon, avprivatisera vassleveransane og gje dei til fellesskapen i form av eit vassmonopol? Nei, slik var jo sosialisme, dei likte ikkje den muligheta. Eller skulle dei innføra lover som regulerte til dømes storleiken på uttaket av vatn, og/eller gav pålegg om reinsing av det?

Kontroll var naudsynt både for å syta for at vassmonopolet ikkje utnytta posisjonen sin, og/eller for at reguleringane vart etterlevde. Men korleis skulle dei kunna ha tillit til at monopolet heldt seg i skinnet eller at reguleringane vart følgde opp, når dei hadde til felles at dei ikkje ville vita av nokon kontroll? Kanskje dei trong ein Organisasjon som sytte for å setja grenser for vassuttaket og for at det frie initiativet dei sette slik pris på, utan at dei merka så mykje til det?

24
Nov

Allmenning i Det indiske hav

Allmenningens tragedie er en kjent ptoblemstilling innen naturressursforvaltning, og jeg tror den er relevant i mange sammenhenger: Kan ikke atmosfæren og verdenshavene ses på som allmenninger? (Se for eksempel artikkel i Store norske leksikon.) På en tur til Tanzania i 2011 var jeg innom øya Pemba, som ligger i Det indiske hav, like nord for Zanzibar, og etterpå noterte jeg meg det følgende. Jeg synes det er særlig interessant at håndteringen av allmenningen var gitt et juridisk grunnlag.

Deler av Pemba er avskoget eller har skog som er i dårlig forfatning grunnet uttak av virke til brensel for matlaging o.l. Hjelpeorganisasjonen CARE, som vi besøkte, hadde satt i gang et lokalt prosjekt for å motvirke dette. Det ble også nevnt andre motiverende faktorer for prosjektet, som ønske om å redusere klimautslipp gjennom å binde karbon og om å nyte godt av tilskudd til skogplanting gjennom klimakvoter.

Prosjektet skal nå sine mål gjennom nyplanting, men også gjennom opprettelse av lokale skogråd, som har myndighet til å lage forskrifter om bruk av skogen, og å håndheve disse.

Dette er noe ganske moderne. For noen år siden fikk den amerikanske økonomen Elinor Ostrom Nobels minnepris i økonomi for sitt arbeid med allmenningens tragedie, der problemstillingen er hvordan man skal få til god forvaltning av felles, knappe ressurser. Etter studier av m.a. skogforvaltning i Nepal kom hun til at slik forvaltning kan bli god dersom de som er avhengige av ressursen også har juridiske rettigheter til den, slik at de kan forebygge misbruk og evt straffe slikt hvis det skjer. Representanter fra Pemba hadde, så langt jeg kan forstå, vært i Nepal og på fastlandet for å lære om hvordan dette fungerte der.

Det er et problem for slike prosjekter i Tanzania (og i resten av Afrika, vil jeg tro) at husholdningene må ha brensel til å koke mat med, okke som. På Pemba, som andre steder, skaper dette «lekkasjer» ― når tilgangen til ett skogsområde begrenses, flyttes uttaket av brensel til andre områder, som altså får øket belastning.

Ikke desto mindre er det nå tolv skogråd som dekker 29 av shehia’ene (en slags kommuner) på Pemba.

Systemet har to store utfordringer: For det første er det store forventninger til hvilke inntekter som kan komme fra kjøp av karbonkvoter, og for det andre er det vanskelig å finne annet arbeid til dem som hadde sysselsetting i skog som nå er vernet. Et alternativ til å brenne ved og trekull tatt fra skogene er å bruke gass – som må importeres. Nå er det lagt en sjøkabel fra fastlandet og ut til øya, finansiert med norske midler, noe som kan sikre mer stabil forsyning. I alle fall var det stabil strøm på hotellet i Wete. Elektrisitet er dyrt, og det er på tale med en solid prisøkning.

Det er nå Pemba plantet 400 000 småtrær som er levert av lokale krefter – de er dyrket fram av lokale enkeltbønder og nærings- og sparegrupper i regi av organisasjoner tilknyttet CARE. Disse er også med på å identifisere steder som bør beplantes, på å lære opp landeiere/skogråd, og på utplantningen, som skjer i regntiden.

Som nevnt er uttaket av virke fra skogene til brensel stort, og det første stedet vi besøkte viste hvordan det kan gå.

Et tidligere skogkledt området var blitt til noe som ligner en ørken gjennom rovdrift på grunn av behovet for brensel. Det eneste som vokser der naturlig er litt gras og noen busker som på det meste når en mann til navlen. Dette på en plass der alt biologisk ser ut til kunne å vokse med turbofart – nord på øya er det et vernet område med en imponerende urskog som står på Unescos verdensarvliste grunnet biologisk mangfold! På dette området har skogrådet satt i gang skogreising, det planter små kasuarinatrær som det får fra lokale planteskoler. Dette treslaget viser seg å kunne vokse i den skrinne jorda og den salte lufta i området, som ligger ut mot stranda og Det indiske hav.

Her hadde skogrådet også forbudt beiting, og dersom det kom beitende dyr ut i området, ville eierne bli bøtelagt.

Studie57

Området som CAREs Masood (til høyre) og en representant for det lokale skogrådet står på var tidligere skogkledt, men nå er det bare litt gras og noen busker som på det meste når til midjen som ville vokse der av seg selv. Man skulle ikke tro at det ligger kun få kilometer unna stedet der vi kjøpte noen uvanlig søte og gode mangoer! Nå planter skogrådet ut kasuarinatrær, og småtrærne som er satt ut her er dyrket fram på lokale planteskoler. I bakgrunnen: Det indiske hav.

16
Nov

Melding fra fremtiden til nåtiden

Her er en melding fra Organisasjonen, som er en konstruksjon som kanskje, men sannsynligvis ikke, jobber i framtiden en gang, til oss i nåtiden. Foranledningen er Daesh/ISIL og deres terrorangrep rundt omkring. Se tidligere innlegg fra Organisasjonen her på bloggen.

Det er nokså godt kjent hva som fremmer fred: 1) Fredelig og balansert handel, der partene har mer å vinne på å bytte varer og tjenester enn på å prøve å ta dem med makt, 2) Demokrati og en generelt løsningsorientert forhandlingskultur, 3) Ukorrupt rettsvesen, 4) Likestilling (kvinner tyr ikke så lett til voldelige løsninger som menn), 5) Økonomisk likhet, 6) Arbeidsmuligheter for unge menn, 7/ Mulighet for unge menn for å ha en familie som de må underholde, 8) Internasjonal kultur, reising og kontakt, 9) Gode forbilder, 10) Ytringsfrihet, forskning og i særdeleshet frihet for sekulære synspunkter. For å nevne det viktigste.

Hvordan man beveger seg fra et voldelig og undertrykkende system til et preget av tillit i land som feks Irak og Afghanistan har man ikke funnet en løsning på, det er meget tydelig, men Somalia kan være på vei ut av en tilsvarende situasjon som den vi har i Syria/Irak nå, og det gir litt håp. Leserne kan jo google på AMISOM.

Organisasjonen, som kan komme til å tufte sitt arbeid på tingenes internett og generell transparens i verdenssamfunnet, har noen forslag til ting som den gjerne ser blir prøvd i ISIL-områdene.

Den antar at når Daesh/ISIL har gjort seg til et stort nok problem, vil militær intervensjon fra dem som er mest utsatt for dens aktiviteter bli aktuell, og at i de områdene som måtte bli okkupert som følge av dette blir det forsøkt etablert en ny samfunnsorden. Den antar videre at etter at eksperimentene i Irak og Afghanistan har feilet vil det være aktuelt å prøve nye, og kanskje mer omfattende, tiltak for å få den nye ordenen etablert i de aktuelle områdene.

Etablering av tillit i samfunnet er noe som Organisasjonen ser på som en viktig fellesnevner for å dyrke fram gode samfunn. Organisasjonen ønsker derfor at vurderinger omkring brudd eller ikke brudd på tillitsforhold inngår som en overordnet del av de vurderingene man gjør i rettssystemene i de områdene som berøres av de mulige kommende militære hendelsesforløpene. Dette kan gjøres gjennom endringer i grunnlover etc., men bør i alle fall gjøres.

Spesielt må tillit til rettsvesenet selv etableres. Derfor må det slås hardt ned på tillitsbrudd som dommere og politi gjør seg skyldige i.

Tillitsbygging krever etter Organisasjonens oppfatning blant annet omfattende verifikasjon av økonomiske transaksjoner. Den foreslår derfor at papirpenger og mynter forbys som betalingsmidler i de berørte områdene, og at det i stedet innføres digitale betalingsmidler der hver enkelt transaksjon kan identifiseres og verifiseres ytterligere ved behov.

Den innsamlede informasjonen fra betalingsmidlene bør, sammen med taksering av eiendom og andre formuesgjenstander, danne grunnlag for et skatteregime som kan fremme utvikling av utdanningsinstitusjoner, helsevesen o.l. Den høyeste inntekten fra lønn og kapitalavkastning i de berørte samfunnene bør ikke være mer enn åtte ganger større enn den minste, og det samme gjelder størrelsen på formuene.

Bruk av kryptert kommunikasjon og krypterte betalingsmidler, som Bitcoin, bør forbys i de berørte områdene.

Ellers er det viktig at den/de som står for en evt. militær intervensjon ikke kan oppfattes som dobbeltmoralsk. Konspirasjonsteorier vil alltid oppstå i kjølvannet av inngrep i samfunnsstrukturen som Organisasjonen mener er nødvendig, men omfanget av dem bør begrenses mest mulig. Derfor bør israelsk okkupasjon av Vestbredden og militæraksjoner mot Gaza stanses, og tiltak som kan fremme fredelig og likeverdig handel etc mellom israelere og palestinere bør settes i verk snarest.

Det er behov for institusjoner som overvåker dette, og som har lovlig myndighet til å undersøke og eventuelt forfølge mulige avvik. Slike institusjoner vil Organisasjonen ønske velkommen, fordi de er mulige forløpere for Organisasjonen selv.

27
Oct

Verdsfemnande glede

Det er mangt som verkar fremjande på fred og samarbeid, og eg reknar opp nokre faktorar, i omtrentleg rekkefølgje med det viktigaste først (*):

 1. Venleg handel. Dersom du og eg kan byta varer slik at vi begge kjem betre ut av det, og utan å ty til rov og vald av noko slag med tilhøyrande risiko, er det sannsynleg at vi vil velja den fredelege og venlege handelen framfor det vonde. (Men sidan eg ikkje alltid kjenner deg så godt, og du ikkje meg, så er det slik at for å få til dette, treng vi ein grunnleggjande tillit til ingen av oss vert utnytta. Så handelen må finna stad under samfunnstilhøve der den grunnleggjande tilliten vert støtta opp med sanksjonar, slik at det ikkje er så lett å sleppa unna med misbruk av og svik mot tilliten.)
 2. Demokrati. Folkestyret gjev alle eit høve til å vere med på å bestemma retninga til samfunna dei er avhengige av, og gjev i tillegg deltakarane trening i å arbeida for saker dei trur på, og i å forhandla seg fram til løysingar. (Og det seier seg sjølv: Folk må støtta opp om folkestyret. Ein føresetnad her er igjen tillit til at vala går rett føre seg, tillit til at dei som er kandidatar til verv evnar å forstå kva folk ynskjer seg frå dei, tillit til at det ikkje er skjulte mekanismar som gjer ein illusjon av folket sin innverknad på styret, tillit til at dei ikkje kan verta straffa på nokon måte for å bruka sine kunnskapar og sin intuisjon fritt når dei bestemmer seg for kven dei vil stø.)
 3. Eit rettssamfunn. (Folk må ha tillit til at m.a. tillitsbrot i samband med handel og demokrati vert straffa.)

Anna som kan fremja fred kan også nemnast, om ikkje for anna, så for å få ei meir fullstendig liste:

 • Dei som har viktige verv må vera gode føredøme og gode pedagogar,
 • Kvinner må ha makt, sidan dei ikkje tyr til vald like lett som menn,
 • Kunnskap må vera tilgjengeleg gjennom internett, publikasjonar, forsking, reiser og utdanning
 • Det må finnast godt om arbeid, og unge menneske, særleg unge menn, må kunna danna og forsørga eigne familiar
 • Det må vera vanskeleg å skaffa seg våpen

Ordet “tillit” er mykje brukt ovanfor, avdi det at vi har lit til våre medmenneske er slik ein viktig indikator på at vi har det godt. Faktisk er det slik at evne til å ha tillit, og til å kunna kjenna det og setja ord på det når det er fråvær av tillit, er viktige kriteria for å kunna har arbeid i Organisasjonen. (Sjå tidlegare blogginnlegg om Organisasjonen.) Og vi ynskjer at resonnement omkring bruk og misbruk av tillit skal være sentrale i lovverk og rettslege vurderingar. Vi meiner også at dersom tillit vert misbrukt av slike som er i offentleg teneste (også vår eiga teneste), må den eventuelle straffa skjerpast.

Sidan tillit er så sentralt, må vi som arbeider for det gode styrka alt som fremjer tillit, og vera på vakt mot alt som tærer på tillit som er der og som hindrar ny tillit i å vaksa fram. Store sosiale og økonomiske forskjellar, og religiøse og andre ideologiar, er slikt som kan bryta ned empati og sympati mellom folkegrupper, og må derfor motarbeidast. Når du set respekten for ein ideologi eller lysta på eiga vinning høgare enn respekten for menneskeliv, opnar du portane til helvete på jord. Og sidan vi i Organisasjonen treng helvete i denne tydinga – sidan vi, og menneskeheita med oss, treng eit nært kjennskap til det for å kunna halda det så langt attende som råd – er det ikkje usannsynleg at du vil få oppleva det.

Så vi treng fredeleg handel, folkestyre og rettsstat. Vi treng tillit, vi treng å redusera alt som tærer på tilliten. Vi må gjera det så lett som råd for ei folkegruppe å kjenna tillit til ei anna, vi treng at alle grupper og individ liknar kvarandre, vi treng likhet. Verdiar kan skifta hender som gåver, som betaling for varer og tenester, og gjennom omfordeling. Vi nyttar omfordeling når det andre kjem til kort.

Verda treng at du betalar skatten din med glede.

(*) Dette er jo science fiction, men det vert tilgjengeleg for å bli lese i 2015, og då kan det høva at du les boka til Steven Pinker, som kom 2011: The Better Angels of Our Nature: A History of Violence and Humanity. Alle punkta ovanfor er vel helst eit svært kort og uansvarleg samandrag av denne.

23
Sep

Er det ikkje paradoksalt?

For at vi skal kunna kjenna att vondskapen, vera førebudde på å møta han, og ha verkemiddel til å stansa han, treng vi å ha han mellom oss. Han må vera ein realitet for oss!

Når vondskapen må vera mellom oss og tilstades, vert spørsmålet korleis vi skal avgrensa han – korleis vi skal syta for at han har så lite omfang som råd, og samstundes vera så synleg at folk kan kjenna han att og vera budde på å møta han?

Vi treng konfliktar som er geografisk avgrensa for å få til dette. Områda som er råka må vera så små som mulig, dei uskuldige som vert råka må vera så få som råd. Samstundes må dei som har ein naturleg disposisjon for å utøva vondskap trekkast til desse områda, og der syta for ein avgang frå sine rekker som er størst råd – utan at dei utryddar seg sjølve.

Til å syta for at valdelege konfliktar som er så små som det let seg gjera vert forstørra, så dei trekker til seg individ som er disponerte for utøving av vondskap og mobiliserer vilje til mottiltak mellom dei som ikkje har denne disposisjonen, har vi media. Dei forstørrar valdsbruken, og syter for den smitteeffekten til disponerte individ som trengs.

Vi som styrer Organisasjonen har oppgåva med å syta for denne minimaliseringa av omfanget til vondskapen. Vi må vera til stades der potensialet finst, og gjera våre disposisjoner. Og vi må ha teknisk støtte, komplettert med menneskeleg intuisjon, slik vi kan vera der det trengst. Berre slik kan vi styra mot ein god balanse mellom godt og vondt.

Dette er ikkje så lett, for det er grovt sett tre dynamikkar som styrer utviklinga til menneskesamfunnet. (Å seia at det er skreve bindsterke verk om dette, eller å omtala omfanget av tenkinga kring det følgjande på andre måtar, vil i så godt som alle samanhangar vera store underdrivingar, om eg må få uttrykka meg på ein paradoksal måte. Men eit samandrag trengst, og eg tek sats og nemner dei: )

 1. Samarbeid, samvær, sosialitet,
 2. konkurranse,
 3. utnytting/rovdrift/rov.

Dynamikk nr. 1 er den som er mest i samsvar med det gode. Manglar dette i individet sitt liv, vil dei aller fleste meina at dette er eit liv lite verdt å leva.

Dynamikk nr. 2 vert av mange sett på som den viktigaste drivkrafta i samfunnet, som det som motiverer oss til anstrengingar, og som gjennom dette gjer ressursar tilgjengelege som vi ellers ikkje ville kunna nyta godt av.

Men det er langt frå sikkert at konkurranse er ei eintydig velsigning – er vi så opptekne med konkurranse at merksemda vår førsømer andre forhold, risikerer vi at vi sklir over i dynamikk nr. 3: Rovdrift på taparar i konkurransen, overutnytting av ressursar, krig som ei form som konkurranse.

Så vi som gjev styringsimpulsar til Organisasjonen har ei vanskeleg skjønnsutøving å stella med. Det er derfor vondskapen, sadismen, drapslysta, psykopatien må vera der. Mørkret må vera der, klårt for oss å sjå.

30
Jul

Ein vaklevorent underbygga teori for vår tid

I Oslo var det ein gong ein organisasjon ved namn Oslo taxi som hadde monopol på drosjedrift i byen. Drosjetilbodet var der, drosjene var stort sett bilar av typen Mercedes, dei var blanke og fine, og det heile fungerte ganske bra. Det var i alle fall ikkje mykje klaging på drosjetilbodet – utanom i julebordsesongen, då.

Men så vart det åpna for konkurranse i drosjekjøringa i Oslo.

Då skulle ein venta at kvaliteten på tilbodet gjekk opp, og prisane ned, i følgje Adam Smith m. fl. Men skjedde det? Tja. Det ser ut til at kvaliteten på taxiane har gått ned, drosjane er ikkje så velhaldne og dei manglar det lett luksuriøse Mercedes-preget, sjåførane får yrkesrelaterte plager i større grad enn før (trur eg, ut frå at eg har arbeida i NAV si førstelinje), og prisane på tenestene har gått opp.

På bakgrunn av denne lett upålitelege observasjonen skal eg kome med ein vaklevoren (?) teori, som er at marknaden for drosjeturar er ein knapp fornybar ressurs som kan overbelastast. Då kan vi snakka om ein ålmenningstragedie.

Ålmenningstragedia går omlag slik: Vi har ein ålmenning, la oss seie eit fjellbeite, der alle bønder i nærleiken kan sleppa dyra sine på beite om sommaren. Om nå beitet er utnytta slik at det gir maksimal avkasting, og ein av bøndene slepper eit dyr til ut på beitet, så tener den eine bonden på dette – han får auka overskot frå buskapen sin – medan den samla avkastninga til alle bøndene går ned, av di det vert større konkurranse om graset på beitet, meir uro blant dyra, større slitasje på graset og mindre gras, dyra vert magrare osb.

Marknaden for drosjeturar liknar litt på dette, trur eg. Men i staden for at graset er ein begrensa ressurs, er det her kundane som er ein begrensa ressurs, og som får dårlegare tenester. Ein skulle tru at marknaden – kunde”graset” – her skulle kunna berga situasjonen. Men ein kunde som står og frys og har dårleg tid vil vel ikkje velja ein annan drosje, om den første som byr seg ikkje er av den kvaliteten og den prisen som han ønskar seg. Dermed blir det så som så med press på prisar og kvalitet, og det går ut over kundane.

Dette er ikkje som marknaden for slips. Går du inn i ein slipsbutikk, vil du kunna velja mellom tylappar med all slags mønster og kvalitet, og finn du ikkje noko som matchar deg og personlegdomen din, kan du entra ein annan butikk, og sjå om du ikkje finn noko betre der.

Slik får du eit fint slips.

10
Jul

Om framveksten av Organisasjonen

Du undrast korleis eit styre av verda vår, som den som tidlegare posten her nemnde, kan oppstå? Det har ein logisk samanhang, som går slik:

 1. For å få bukt med uransakelige pengestraumar i verdsøkonomien, vart ei gruppe land samde om å samordne skatteinnkrevjinga, og om å gjera bruk av elektroniske betalingsmiddel obligatorisk, slik at alle pengeoverføringar kunne følgjast i detalj. I tillegg kom ei rekke andre åtgjerder, alle gjorde mogelege gjennom framveksten av tinga sitt internett.
 2. Desse landa vart óg samde om å freista gjera minst råd alle utgifter som skuldast manglande tillit i samfunnet – vektarar, politi, tidsbruk på rapportering m.m. Dette som lekk i arbeid med å få verdiskapinga størst råd. Dei fann at omfordeling av inntekter, sikring av minsteinntekt, progressive skattar og liknande var med på å auka denne.
 3. Sidan dette var vellukka, hengde andre land seg på samarbeidet. Når gruppa av samarbeidande land vart stor nok, byrja ho å stilla krav til og å komma med trugsmål om sanksjonar mot land som ikkje ville samarbeida. Til slutt kom skattesamarbeidet til å omfatta heile kloden.
 4. Ei verd med lite konflikt og vald er ei verd fyld av mogelegheiter for dei som ikkje skyr vald og konflikt, for dei som kan tenka seg å bruka vald og tvang for å skaffa seg makt og goder, for å hemna reelle og innbilte krenkingar, eller fordi dei held seg til trusretningar på ein slik måte at respekten for liv er mindre enn ynsket om å bevara og styrka trua. Med utgangspunkt i data innsamla frå internettet vart det sett i gong førebyggjande deteksjon av slike tendensar, og maktmidla til statane vart samordna i den grad det var turvande i denne samanhangen.
 5. Det vart sett i gong eit evolusjonært arbeid med å finna dei individa som best kunne samarbeida og treffa dei avgjerdene som var best for å få så mykje velferd som råd, og så lite valdsbruk som råd. Til slutt fann ein at dei beste råda kom frå ei lita gruppe som hadde erfart på kroppen det verste i menneskenaturen, men som likevel elska menneska og kunne tenka klårt på korleis ein kan førebyggja vondskap og skapa eit godt verdssamfunn. Denne gruppa er nå i praksis leiinga i Organisasjonen.

(Dette ligg langt inn i framtida. Men likevel: Eg hadde berre lyst til å nemna det.)

26
Jun

Om å ønska det beste for alle

Gleda over livet fyller meg kvar dag, frå eg vaknar til eg legg meg, og den fyller gjerne svevnen og draumane mine og. Eg har det godt. Grønfargane, knastringa i grusen der eg går, leikande ungar, ekorn og fugl, soloppgong og solnedgong, varmen frå peisen, nye blomar som opnar seg på plantene i vinduskarmen – alt dette gler eg meg over. Og menneska – alt dei har til felles, er talet på armar og bein, ellers er det millionar og milliardar av ekstroverte og introverte, nervøse og trygge, kvinner og menn, måtar å kle seg og å le på … .

Utan å elska livet og menneska kunne eg ikkje hatt jobben eg har, som er å leia Organisasjonen.

Organisasjonen veit det meste, og styrer det meste her på kloden vår. Vi har ansvar for det heile, for å ta vare på harmonien, for å syta for at naturen og skapningane i han får gode liv.

Det seier seg sjølv at eit slikt oppdrag krev kunnskap og motivasjon. Alt heng jo saman med alt, og vi som leier Organisasjonen kan ikkje greia greia dette utan å vera tett og intimt innvevde i verda og alt som skjer.

Sjølv om eg er leiar for Organisasjonen sitt styre, har eg eit lag av gode kollegar rundt meg. Vi går alle til arbeidet vårt med glede, vi set pris på kvar dag vi får og kvar augneblink i selskap med kvarandre. Vi har gjerne våre møter på stader der vi har livet sitt mangfald tett innpå oss – med utsyn over eit skogslandskap, i ein kafé med der vi kan følgja med på det som skjer på eit travelt torg, reisande med eit tog. Slik ser vi det vi arbeider med, slik kjenner vi oss eitt med det vi arbeider med, og slik kan vi finna semje og harmoni i løysingane våre på verda sine problem nestan ordlaust, mest berre gjennom våre sansingar av kva som rører seg i våre sinn.

Vi har det godt.

Du bør ikkje ønska å vera ein av oss.

Du kjem ikkje inn i vårt forum utan å ha kjent på kroppen det motsette av det vi som er medlemmer av det elskar så høgt. Du må ha opplevd svolt, tortur, krig, attentat, slaveri. Du må reint og ekte ha kjent at livet ditt går mot slutten i panikk og kaos. Du må ha opplevd at dine kjære har blitt drepne, du må ha opplevd valdtekt.

Har du gått gjennom slike opplevingar med ei visse om at det er råd å gjera noko, at det i galskapen finst noko som du kan meistra, har du hatt eit isklårt syn for kva du må gjera gjennom kaoset, er det ikkje godt nok for oss, sjølv om det er ei lukke for deg. Du har ikkje vore langt nok ut.

Vi treng dei som har vore ved den ytste rand og kome merkte attende – og som overlever på grunn av minner om kva det gode liv er. Dei må ha vissa av kva det vil seia å ha vore der, like frå djupt inne i ryggmargen via hjernebarken og vidare til nærast telepatiske evna til å forstå og kommunisera kva som må gjerast for å bevara og styrka det livet vi elskar som vi har i leiinga av Organisasjonen.

Kjem du til oss fyld av ambisjonar, fin i tyet, nyvaska hår, som Master of Business Administration, med lang fartstid i politikken eller kva det nå kan vera: Vi er ikkje ein gong synlege.

26
Jun

På øya Uhu

På øya Uhu, utanfor kysten av kontinentet Aha, budde det 100 000 innbyggjarar. Dei hadde ein fabrikk, med ein eigar Oho. Fabrikken sysselsette 40 000 av innbyggjarane, og produserte alt innbyggjarane trong for å leva. Lønene som dei 40 000 fekk for arbeidet sitt var nok til å sørga for at dei og familiane deira kunne kjøpa varene fabrikken produserte. Eigaren, Oho, hadde det greit og komfortabelt med dette.

Ein dag fann Oho ut at han kunne automatisera fabrikken, og driva han som før med berre 4 000 tilsette. Dermed skulle han kunna spara lønene til dei resterande 36 000 arbeidarane, og bruka desse pengane på ein luksusyacht til seg sjølv.

Og som han tenkte, så gjorde han.

Dermed fekk dei 36 000 oppsagde arbeidarane ingenting å leva for, og dei og familiane deira svalt. Dei svalt rett og slett i hel.

Dei 4 000 arbeidarane som var att var ikkje ein stor nok marknad for varene som fabrikken til Oho produserte, så fabrikken måtte innskrenka, og endå fleire vart sagde opp og døydde ut. Dermed gjekk inntektene til Oho ned og ned, og han vart til slutt aleine på øya. Han prøvde å livnæra seg på å grava røter og å kle seg i pelsen etter dyr han prøvde å fanga, men han hadde ikkje ferdigheter til det, og til slutt strauk han med, han og.

Denne sørgelege soga vart kjend på Aha, og då Uhu på nytt vart folkesett ville dei hindra gjentaking. Derfor vart fire mann, Oho1 til Oho4, einige om å ha fire fabrikkar, som sysselsette 10 000 arbeidarar kvar og som mellom seg produserte alt innbyggjarane trong, og så skulle konkurranse mellom dei fire hindra gjentaking av soga.

Oho1 fann ut at han kunne rasjonalisera drifta, seia opp 9 000 arbeidarar, og driva vidare med 1000 tilsette. På den måten ville han også kunna kjøpa seg ein luksusyacht, om enn noko mindre enn den som den første Oho skaffa seg.

Oho2, Oho3 og Oho4 ville ikkje risikera å henga etter i konkurransen og tapa marknadsandelar, og dei hadde lyst på yachtar, dei også. Så etter ei stund var berre 4 000 av dei 100 000 i arbeid, resten svalt, til slutt var berre Oho’ane att på Uhu, og til slutt strauk dei med, dei også.

Kva synest du: denne soga er

 • urealistisk
 • for enkel
 • feil, av di konkurranse løyser alle problem
 • eit angrep på den samfunnsordenen
 • eit sosialistisk rop om væpna revolusjon
 • for enkel – uhu’arane bør finna opp fleire varer som kan produserast, kjøpast og seljast, sjølv om dei ikkje treng dei
 • for enkel – dei kan alltids jobba med marknadsføring
 • vitnar om dumskap, for uhu’arane bør nasjonalisera det heile, stogga framsteget og bevara sysselsettinga, og leva herrens glade dagar når dei ikkje er på jobb
 • vitnar om dumskap, for uhu’arane bør nasjonalisera det heile, nytta framsteget til å redusera sysselsettinga, refordela inntektene frå fabrikken, og leva herrens glade dagar med mykje mindre jobb
 • vitnar om dumskap, for uhu’arane bør leggja ein drusteleg inntektsskatt på Oho’ane, la Oho’ane halda fram som dei vil, redistribuera skatteinntektene, og leva herrens glade dagar når dei ikkje er på jobb
 • … ?
19
Apr

Falkeid på fjellet

Vel attende frå påska med følgjande utsikt frå hyttevinduet, fanga av kameraet:

DSCN5273

og eit dikt av Kolbein Falkeid å sitera uten vidare kommentarar:

LENGTER DU ETTER NOE
måtte det være ei snøvidde
som gnir hele fjeset sitt
inn med soloppgang og dagslys.

Et sted
hvor tankene fortaper seg som trær
mot tregrensen.