16
Apr

Valdelege konfliktar og Organisasjonen

Vår Organisasjon prøver, som ein kan tenka seg ut frå tidlegare innlegg her på bloggen, å stø det gode mot det vonde her i verda, og å skapa gode og stabile føresetnader for dei liva dei einskilde individa lever.

Den stabile og fredelege verda vi i det store og det heile lever i fører til at det tilsynelatande opnar seg store rom for dei som er viljuge til å nytta midlar utanfor det som er vanleg i samfunna til å skaffa seg makt. Med andre ord: I ei verd prega av fredelege tilhøve er det freistande å gripa til vald, gjerne ekstrem vald, for å skaffa seg makt.

Å sjå til er det oftast høgverdige mål dei som grip til vald for å skaffa seg makt grip til. Det hender at kriminelle element er del av valdelege rørsler, men individ med klårt kriminell legning manglar stort sett evne til å skapa det samhaldet som skal til for at veldelege rørsler skal kunna gripa om seg. Nøkkelen til å forstå valdelege rørsler er derfor å finna i trekk som kan mobilisera folk som ikkje er valdelege eller kriminelle i utgangspunktet.

Måla kan vera av religiøs art, og tufta på utval av tekstar frå heilage skrifter. Dei kan også væra sekulære, som til dømes å oppretta ein nasjonalstat for ein minoritet, eller å få til ei sosial omvelting. Felles for dei alle er, at dei som grip til vald gir høgare verdi til det overordna målet sitt enn til einskilde menneskeliv.

Organisasjonen har sjølvsagt til rådvelde midlar til valdsbruk som kan begrensa slikt. Men vi ser helst at dei ikkje vert brukt, og har derfor alternative teknikkar å ty til.

Ein slik teknikk er å byggja på eksisterande konfliktar, og å få individ som som vert tiltrekte av mål som er overordna verdet til menneskeliv til å dra til konfliktområda for å kjempa i grupperingar som er fiendar med kvarandre. På den måten utryddar desse individa kvarandre, noko som er ein god ting for resten av verda.

Organisasjonen bidreg til dette på to måtar:

Ved å halda intensiteten i dei valdelege handlingane oppe, slik at avgangen av valdelege individ vert størst råd.

Ved å gje individ som bur i fredelege samfunn, men som kan påverkas til å få slike mål som er overordna menneskeverdet, motivasjon til å dra til slike høgveldelege område, slik at dei kan verta eliminerte av valden dei søker.

Korleis Organisasjonen bidreg til dette i dag er sjølvsagt ikkje noko vi kan gjera kjent. Men vi har eksempel på motiverande tekstar frå tidlegare tider som vi kan ta fram som døme:

Revolusjonens røst

Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn,
de som har tolmod og vilje og aldri i livet går hen
og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.

Gi mig de kolde og kloke, men kjenner min virkelighet.
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg nogen som vet.
Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.

Gi mig de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.
Gi mig de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,
men dristig vil skape en himmel her efter sin egen skikk.

Gi mig de brendende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil.

Ja gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

(Rudolf Nilsen, først utgitt i Norges Kommunistblad lørdag 19. juni 1926)

Dersom du kan skriva slikt som dette, samstundes med at din eigen motivasjon ikkje er det du skriv om, men det å bevara jorda som ein trygg og leveleg plass for alle, då er du ein som kan bidra til å gi flest råd eit godt og trygt liv. Då vil Organisasjonen også ønska å ha kontakt med deg.

Det er eit viktig poeng til slutt her: Sjølv om dette er fiksjon, er livet for fredelege menneske som vert fanga i ein valdeleg konflikt som dei den fiktive Organisasjonen er involvert i ekstremt vanskeleg, og vi vil oppmoda alle som kan til å hjelpa dei til betre liv andre stader.

6
Apr

Vi trur at du høver i Organisasjonen!

Vår organisasjon – som vi til vanleg kallar Organisasjonen – har kome til at du bør informerast om oss, og gjerast merksam på at du har ei mogeleg framtid hjå oss.

Når vi tek dette skrittet, og kontaktar deg, er det ikkje tilfeldig. Vi rår over gode reiskapar til å kartleggja alle individa her i verda, mellom anna med sikte på å finna kven som eignar seg til arbeid hos oss.

Vi har kome til at du er ein dyktig fagperson på dine felt, og at du har evne til å orientera deg i nye problemstillingar. Du kan setja deg inn i andre sin tenkemåte, noko som er svært viktig for arbeid hjå oss.

Det viktigaste å vite om oss er dette:

Organisasjonen har som mål å redda verda, og har også midlar til å arbeida mot dette målet.

Vi finn at du er ein som kan lata deg motivera av dette målet, noko som er er svært viktig. Når vi søker etter eigna kandidatar til arbeid hos oss, silar vi bort dei som vert motiverte av pengar, eller som som er overtydde om at alt finn ein naturleg balanse, når ein berre let ulike motivasjonar og drivkrefter slipast mot kvarandre.

Vi veit at det beste verdssamfunnet er eit fredeleg samfunn, eit samfunn som byggjer på venleg handel mellom likestilte partar, og på plikter og rettar for individet ovanfor det samfunnet han eller ho er del av.

Vi veit også at eit slikt samfunn, utan styring, er ustabilt.

I eit slikt samfunn vil, dersom styring ikkje finn stad, dei rike verta rikare, dei fattige fattigare, mellomklassa vil forsvinna, og ressursane som alle skal leva av vil verta oppbrukte. Den venlege handelen mellom like partar vil verta erstatta av utbyting, urett og liding, om ikkje noko stabiliserer verdssamfunnet.

Dette «noko» finst. Det er vår Organisasjon.

Vi består av medarbeidarar som har ei djup forståing av problemstillingane knytte til verdssamfunnet sine kvalitetar og utfordringar, og som finn djup meining i og kjenner djup lojalitet til målet vårt.

Vi meiner at vi har lukkast i å oppretthalda eit verdssamfunn med ein stabil kvardag for den einskilde, og med stabile rammevilkår og gode for all statleg og privat verksemd. Vi vonar du er einig i at verda, slik du kjenner ho, er god for deg, og at du vil vera med oss i å bevara henne slik. (1)

Dersom du vil vera med oss, ver venleg og svar på denne henvendinga. I motsett fall kan du sjå bort frå henne. (2)

——-

(1) Når vi nå har ei stabil og god verd, betyr det at individa har lite erfaring med ektreme tilhøve – i første rekke vald, men også korrupsjon, maktmisbruk med meir. Dette opnar tilsynelatande store mogelegheiter for menneske som kan tenka seg å bruka vald for å skaffa seg makt. Organisasjonen har omfattande analysar av og forståing for desse problemstillingane, og har fullt adekvate middel til å oppdaga og avskjera alt slikt. Vi vil at du skal vera klår over kor altomfattande vårt potensial er, også til valdsbruk om det trengst.

(2) Dette er, tross alt, rein fiksjon.

23
Mar

Det enklaste er

Slik vil eg ha det:

Det eg ser er det eg får.

Enkelt og greit, ikkje noko tull! Og med det meste er det slik:

Det eg ser er alt som er.

Noko må eg tenka meg. Og då skal det vera på denne måten:

Lett tenkt er rett tenkt.

Slik er det med den saka. Nå vil eg ut på vegen att. Men først:

Kan eg få ein tank som aldri blir tom og ei blære som aldri blir full, takk?

6
Mar

Langt nok ut heng alt saman

Rolf Jacobsen skreiv at (1)

Hvis du kommer langt nok ut
får du se solen bare som en gnist
i et sluknende bål
hvis du kommer langt nok ut.

Så langt ut har vi kome, sjå berre dette bildet (klikk for å forstørra) av sola (i midten), jorda (somewhere around here …) og Jupiter (2):

Sun sol

Og kjem vi enda lengre ut, kan vi sjå slikt som dette – restane av ei stjerne som har eksplodert, og laga ei støvsky rundt seg. Rart å tenka på: Vi – du, eg, kvalen, olja, heroinen, klorofyllet, granitt, pappvin, bussane til Lualalambo, N’Kangsamba og Calabar (3) … – er slikt stjernestøv, restar etter eksplosjonar som denne (4) for mange milliardar år sidan.

Stjernestøv

Stjerneeksplosjonen skaper ei smørje av grunnstoff – mellom anna, tunge, kompliserte kjernar til grunnstoff som ikkje rakk å bli slegne sund att, av di dei hasta alt for fort bort frå alt som kunne skada dei. Derfor har vi mellom anna uran og plutonium – grunnstoff med så mykje av stjerneenergien igjen i seg at dei kan gjera himmelen mørk av slagg, kasta vinter over oss, gje oss vanskapte born, brenna så skinn og kjøt fell frå krania våre.

Men i dette kan det vera små samanhangar – for når elementærpartiklar rører ved kvarandre, minnest dei berøringa (5).

Og når vi kjem endå lengre ut, lengre ut enn der vi kan sjå galaksa som ein vasspreiar ute av kontroll, så langt ute at vi kjem inn i regionar vi i dag berre kan ana som dimme prikkar frå 13 milliardar år attende, når vi nærmar oss den store smellen, the big bang: Rørte ikkje då alt ved alt? Var det ikkje slik (6):

Alt henger sammen med alt

————————————————————-

(1) Rolf Jacobsen: Pusteøvelse, frå diktsamlinga ved same namn, 1975.

(2) http://physics.stackexchange.com/questions/45898/view-of-the-sun-from-voyager-1

(3) Syner til eit dikt av Rolf Jacobsen: Bussene lengter hjem, frå samlinga Sommeren i gresset, 1956. Sjå t.d. http://www.its-learning.com/content/ebok/www.ebok.no/itsolutions/html/7483___bussene_lengter_hjem__.html.

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova#mediaviewer/File:Keplers_supernova.jpg

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox

(6) Sitat etter Gro Harlem Brundtland. Det er mange referansar til dette, men sjå også denne: http://no.wikiquote.org/wiki/Diskusjon:Gro_Harlem_Brundtland

5
Feb

Døgnrytme

Eg står opp med sola, og klokka tolv er eg heilt oppe.

5
Feb

Rapport om M

Organisasjonen har stor datakraft til rådighet. Algoritmene i programvaren søker etter mønster i enkeltmenneskenes personlige holdninger og samspill med andre, for slik å kunne forebygge problematisk adferd og uønskede hendelser. Kildene til informasjonen om den enkeltes habitus i disse henseender er naturligvis de ressursene vedkommende benytter seg av til daglig, uten at vi skal gå i detaljer her.

Det har lenge vært klart at algoritmenes treffsikkerhet kan forbedres noen prosent ved at man har operatører som går gjennom forslag fra dem, og som kommer med forslag til dem om ting og problemstillinger som det ville tatt dem uforholdsmessig store ressurser å komme fram til på egenhånd. Disse prosentene har i noen forebyggingssammenhenger vist seg å ha avgjørende betydning.

Grunnen til dette er at de menneskelige operatørene tilfører algoritmene kunnskap om individenes adferd som sett fra algoritmenes synsvinkel er til en viss grad irrasjonell, mens det fra operatørens synvinkel kan se mer rasjonelt ut. Det er når vi tvinger algoritmene til å prøve operatørenes vinkel at vi vinner de prosentene som er nevnt ovenfor.

Organisasjonens datagrunnlag og algoritmer, og de teknikker og metoder som er utviklet i forbindelse med disse inklusive bruken av menneskelige operatører, er selvfølgelig ikke noe som kan være allment kjent. Om de var det, ville denne kjennskapen modifisere individenes adferd, og redusere treffsikkerheten til Organisasjonen med mange prosent. Den fordrer derfor at operatørene holder sitt arbeid strengt hemmelig.

Operatørene er nøye utvalgt av Organisasjonen, og gitt den kunnskap og teknologi den rår over har utvelgelsen stort sett vært vellykket. Operatørene arbeider jevnt og stabilt, og siden de av natur ikke er så kontaktsøkende, har deres avdeling vært forskånet for problemer som følge av deres menneskelige natur.

Det er imidlertid et problem at med tiden synker den operatørenes prestasjoner. Grunnen er at de ikke vedlikeholder assosiasjonsapparatet sitt, slik at etablerte assosiasjonsmuligheter svekkes uten at det blir fylt på nye.

Operatøravdelingen har forsøkt å bøte på dette ved å oppfordre operatører til å lese poesi. I forbindelse med dette ble de orientert om de de forskjellige forfatternes liv. Uvanlige trekk som selvmord, krigsdeltakelse, innleggelse på psykiatrisk sykehus m.m. ble gjennomgått, men også i hvilken grad forfatterne kunne sies å være representative for vanlige individer hva angår følelsesliv og sysler.

Parallelt med lesingen har avdelingen hatt et opplegg for å trene operatørene til å bli bevisste på hvilke reaksjoner diktene skaper i dem, og å sette ord på dette. Tanken er på denne måten å sette dem i stand til å assosiere videre omkring hva de ser i individdataene, og til å rapportere bedre om sine funn.

M er en av de operatørene som gikk gjennom avdelingens program for utvidelse av assosiasjons­kretsen. Bakgrunnen for at han ble påmeldt programmet er at hans ytelse over tid var blitt signifikant redusert, fra å være blant de beste til å være en av de svakere.

De erfaringene M gjorde er blant de tydeligste som er registrert i operatøravdelingen i etterkant av poesilesningen.

Som de andre operatørene ble M bedt om å nøye legge merke til sine reaksjoner på det han leste. Han beskrev blant andre følgende reaksjoner:

  • Fingrene kunne bevege seg sakte
  • Det forekom knytninger, eller knuter, i mellomgulvet
  • Det motsatte forekom også, det vil si at han opplevde å puste friere enn ellers
  • Hodet eller tungen kunne bevege seg rytmisk
  • Noen ganger ble han oppmerksom på at tankene hans hadde form av en samtale med en eller flere av dikterne hvis dikt han hadde gjort seg kjent med
  • Han kunne også ta seg i å tenke at individer rundt ham var identiske med disse poetene, eller få en følelse av at de var på vei mot ham, oppholdt seg bak ham eller liknende
  • Sanseopplevelser, som farger, syn, smak, kunne variere mer i intensitet enn det han var vant med.
  • Svermeriske og/eller erotiske tanker og tilbøyeligheter kunne bli mobilisert.

Når M ikke var på arbeid som operatør, oppholdt han seg i sin bolig i et område der også mange andre operatører hadde sine boliger, eller han var på vei med offentlig transport mellom bolig og arbeid. Disse arbeidsreisene foregikk med buss mellom byen og boligområdet, og på vei ut av byen passerte bussen han reiste med både skogsområder, kulturlandskaper og bebygde områder.

For omkring to uker siden reiste M som vanlig fra lokasjonen til Organisasjonens operatøravdeling og til sitt bopel. Vel ute av anlegget følte han seg uvanlig fraværende, men etter at han hadde satt seg i et sete langt bak i bussen og den hadde begynt å kjøre, begynte en av hans indre samtaler med en av dikterne, i et rolig tempo, og med pauser der han tenkte på andre ting eller så ut på landskapet utenfor. Han mener at han opplevde en del kroppslig uro på turen utover, jamfør over, og landskapet, som akkurat denne dagen var belyst av sol, forekom ham ekstra fargerikt. Han hadde også en følelse av at dikteren kunne befinne seg i bussen sammen med ham.

Da han gikk av bussen, hadde han en følelse av at dikteren var like bak ham, og ville ham noe. Han kunne ikke forstå dette, og han gjorde en anstrengelse liknende det han hadde lært i løpet av treningen i egenobservasjon som han hadde fått i forbindelse med diktlesningen, å forstå hva det kunne være dikteren ville.

Dette fikk han ikke til. Han grepet av frustrasjon og sinne over dette, snudde seg brått rundt og grep etter skikkelsen bak seg for å holde den fast, for å kunne trenge inn i og få en forståelse av hva det var den ville.

Skikkelsen hadde ingen substans, den opplevdes å smelte sammen med ham og å bli ett med ham, og med det kom også en samlet opplevelse av alle reaksjonene som er beskrevet over, de kom som bølger som strømmet gjennom kroppen hans, og han begynte å svette kraftig. Dette var ikke noe han ble overveldet av, han hadde tvert i mot en følelse av at han kunne styre bølgene, og han ble ble fylt av slik glede over dette at han ropte ut en høy, uartikulert lyd, som «Bah!» eller liknende.

Det M egentlig ville uttrykke med denne lyden, var et av diktene han hadde lest:

Mig Selv

Jeg i slet Lune, Morgenblad? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen
forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig?

Naar jeg lugter til et grønt Blad, glemmer jeg bedøvet
Fattigdom, Rigdom, Fiender og Venner.

Min Kats Strygen mod min Kind udglatter alle Hjertesaar.
I min Hunds Øje sænker jeg mine Sorger som i en dyb Brønd.

Min Vedbende er voxet. Didudaf mit Vindu har den baaret paa sine brede Blade
alle de Erindringer, jeg ikke bryder mig om at gjemme.

Den første Foraarsregn vil falde paa Bladene og udviske nogle troløse Navne.
De ville falde ned med Draaberne og forgifte Regnormens Huler.

Jeg, som læser Henrykkelser paa hvert af Centifoliens, den Vaargaves, hundrede Blade —
mig skulde en slet Avis bringe til at qvæle en Sekund med Ærgrelse?

Diktet er betydelig lengre, men dette bør gi et inntrykk av innhold og retning i det.

Dagen etter at dette hendte reiste M på arbeid som vanlig, men da han kom fram til inngangen til arbeidsplassen sin, gikk han ikke inn. I stedet reiste han tilbake til sitt bopel. Senere på dagen ble han påtruffet ved et nedlagt sagbruk, der han drev og fotograferte insekter og snegler. Han ble tatt med tilbake til sin arbeidsplass. Da han kom innenfor dørene til denne, kastet han opp. Det viste seg ikke mulig å få ham til å gjenoppta sitt virke som operatør på en meningsfylt eller produktiv måte. Han er nå i forvaring på arbeidsplassen, ettersom det ikke er forenlig med nødvendige krav til hemmelighold av Organisasjonens arbeidsområde og -metoder at han ferdes ute blant vanlige individer, gitt den sinnstilstand han nå befinner seg i.

Det er grunn til å tro at de reaksjoner og mekanismer på eksponering mot den blant individene alminnelige følelses- og reaksjonsverden som M framviser i større eller mindre grad vil gjelde for alle Organisasjonens ansatte. Organisasjonen må derfor gjøre noen avveininger: Skal den fortsette å bruke operatører for å bringe fram noen ekstra prosent treffsikkerhet i vurderingen av individenes handlingsmønstre, og, i så fall: Hvor stor risiko for å skade dens effektivitet skal man akseptere når man optimaliserer treffsikkerheten gjennom emosjonell skolering av operatører? Er man bedre tjent med å legge ned operatørvirksomheten?

21
Jan

Ned, opp, hovudverk

Lyset var godt for oss då vi var der oppe
i mildt vatn, krusa av bris,
men vi søkk.
Vinglar frå side til side nedover
dultar i kvarandre
kjenner kva vi er:
surstoff, kvelstoff, kolstoff, vasstoff …
og så vidare: Du kjenner oss,
alminnelige som vi er.

I mørkt uleveleg vatn
er vi no på veg ned
til vi landar stilt
på kvarandre,
dyngjer oss på kvarandre,
tyngjer kvarandre,
sementerer kvarandre,
vert til eitt.

Eitt vert vi også av varmen
som kjem sigande på oss
etterkvart som åra går
millionar av år,
med spreidde knekk av jordskjelv.
Det heiter ikkje vi lengre,
det heiter eg.

Og eg vert stukken,
av ein mygg!
Som drikk blodet mitt!
Som syg meg opp gjennom snabelen sin!
Som sender meg susande,
brennande av stad og til værs – svevande!
Ein gass, utblanda i luft!
Overalt – eg har deg nå!

I will be back!

+++

I am back

med dei harde tankane
kald logikk
kunnskap
om at vi var plankton
som sokk til botnar gjennom anaerobt vatn
i eit innlandshav
og vart neddyngde til varme djup
der vårt feitt vart til eitt – olje!
Som vert tappa ut og brent

til CO2

bakrus.

14
Jan

Tenk ikkje for hardt

Hest

Fjordingen går støtt i ura, ser framover, planlegg korleis han skal gå – over gneis, granitt, former og strukturar som er hundrevis av millionar år gamle.

Formene kan vi passa saman, vi kan bu i dei.

steinbu fjell

Vi har valget: Byggja perfekt, eller
la det vera rom for denne:

Røyskatt

10
Jan

Politikk

Eg vil ikkje

Eg vil ikkje nå

Eg vil ikkje på det nåverande tidspunktet

Eg vil ikkje for dette har blitt retta på

Eg vil ikkje, for andre vil ikkje

Eg vil ikkje i dag

Eg vil ikkje, avdi det er så slitsamt

Eg vil ikkje, sidan eg ikkje har noko igjen  for det

kanskje

jo

mulig

eg ikkje vil vera så forbanna lett å overtala.

19
Dec

IT i NAV

NAV, den statlege delen av det, har eg jobba i, lenge. Nå er det oppstandelse om IT-systema til NAV, og om millionar og milliardar som har gått fløyten.

Bak milliardløyvingane ligg ei tru på at “ny teknologi” vil gjera NAV meir effektivt. Som døme på kor antikvert NAV er, vert det gjerne trukke fram at NAV har eit datasystem, Infotrygd, som er 20-30 år gamalt. Systemet vart laga før IT-verda vart invadert av klikk og mus.

Expert og Lefdal er namnet på to dingsbomsbutikkar som eg stundom vitjar. Dei unge mennene som sel greier der er raske og effektive til å finna ut lagerstatus på ting dei har i sortimentet, registrera kjøp osv. Men datasystemet dei brukar er tydeleg noko dei to bedriftene har fått laga før museinvasjonen!

Dei konkurranseutsette, effektivitetsjagande butikkjedane Expert og Lefdal har altså ikkje sett seg tent med å byta til noko meir moderne frå eit datasystem som heilt klårt er antikt.

Antikk IT i effektiv butikk

Antikk IT i effektiv butikk

Det sistaste siste innan IT, innført rund baut i NAV, vil eg tru kanskje kan betra produktiviteten med nokre få prosent, kanskje tre-fire. Rett nok brukar dei tilsette datasystema heile dagen, men det er lite av denne tida som går med til å løysa problem som har å gjera med at systema er gamle, eller at det er fleire ulike system som ikkje er på så god talefot.

Det kan vera eit større problem at dei som spesifiserar og utviklar programvaren ikkje har med seg kunnskap om kva for eigenskapar ved IT-system som stel tid i NAV si førstelinje. Dette skuldast gjerne at dei etatstilsette som arbeider med å spesifisera systema er sosialiserte inn i eit utviklar- og konsulentstyrt miljø, der tilhøva for saksbehandlarane i første- og andrelinja ikkje har så stor vekt. Utviklarane har garantert aldri vore saksbehandlarar.

Til dømes: Det første som kjem opp når du søker opp ein person i førstelinja sitt Arena-system er adressa til vedkomande. Men det første du treng å vita er ikkje å vita kvar folk bur, når dei er rett framfor deg. Det du treng er ein oversikt over kva saker vedkomande har med NAV!

Arena sitt brukargrensesnitt er laga av eksterne konsulentar utan erfaring med, eller vilje til å setja seg inn i, kva første- og andrelinja treng, og derfor er systemet meir tungvint enn det treng å vera. Konsulentbruken fungerer som ein utslagsvask for pengar i NAV.

Då eg jobba i IT-kontoret i etaten, rekna eg på kva som ville vera ei god blanding av å ha eigne tilsette og konsulentar, gitt eit behov for arbeidskraft som varierte med prosjektfasane. Eg kom til at gitt forskjellen i timeløn mellom fast tilsette og konsulentar, og gitt at ein heldt seg til eit begrensa sett av teknologiar slik at behovet for utskiftingar og opplæring i staben vart minst råd, var den optimale storleiken på den faste staben 60-70 % av toppbehovet.

Tendensen var nok ikkje å satsa på å skaffa seg ein god stab som kjente til kva det er å vera saksbehandlar, men å halda konsulentar som husnissar. Grunnen til det er at systema vart spesifiserte som frittståande prosjekt, som den som fekk tilslaget bygde med dei verktya dei hadde. Dermed vart systema ulike kvarandre, og sidan det ikkje fantest intern kompetanse i etaten på teknologien som var brukt, måtte konsulentar leigast inn til drift og vidareutvikling.

Satsing på ein fast tilsett stab med interesse for arbeidstilhøva i første- og andrelinja, og bruk av eit begrensa og nøye utvald system av utviklingsverkty trur eg er god hjelp til å få sett proppen i utslagsvasken.