IKKJE. TAL VEDUNDERLEGE

Teljekantar. Rapporteringsplikt. New Public Management (NPM). Resultatoppnåing. Brukartilfredsheit. Forsvarleg saksgong. Likheit.

Er det truleg at folk og byråkratar får betre liv av å få instrument – skjema, undersøkingar, brukarpanel, konsulentutgreiingar, rapporteringsplikt, … –  inn i heim og kontor som skal måla slikt som dette?

For å vita om folk får betre liv, treng vi tal.

Fram med elektrodane!